Initiativpulje

Den kan søges af alle A-klubber 

OBS: egenbetaling til arrangementet/projektet er tilladt


Ansøgninger skal indsendes inden 1. december -  sendes til konsulent@danskkarateforbund.dk

Puljestørrelse i 2019 
60.000 kr.
1.     Puljen er målrettet mod projekter der går over egen klub og stilarts grænser. Projekter der løber mere end 3 dage, prioriteres.

2.     Der er ingen øvre grænse for tilskuddet der kan gives, men er betinget af Initiativpuljens størrelse på ansøgningstidspunktet.

3.      Tilskuddet til projektet gives som 50/50. Klubben/klubberne finansierer minimum 50% og DKarF finansierer maksimalt 50%. Har man egenbetaling for deltagerne, modregnes dette IKKE - så længe at initiativstøtte + egenbetaling ikke overstiger de samlede udgifter.

4.      Projektet bliver støttet maksimalt for et år af gangen, men med mulighed for forlængelse.

5.      Ved ansøgning skal der forelægge en detaljeret projektbeskrivelse, som indeholder hvem projektet er for. Hvad man forventer at få ud af projektet og en detaljeret økonomi for projektet.

6.      Ved slutningen af projektet og ved eventuel ønske om forlængelse af samme, skal der ske en evaluering af projektet.

7.      Man kan søge midler fra puljen løbende. Der er en svartid på en måned, såfremt der ikke er brug for uddybende projektbeskrivelser.

8.      Bestyrelsen nedsætter en styregruppe bestående af 3 medlemmer, som varetager og godkender ansøgninger, samt følger og laver opfølgning på støttet projekter.